חוק חופש המידע
  
  
     
 
 
#
#

 חוק חופש המידע

​המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות גדולה בהעמדת מידע סביבתי לרשות הציבור, מתוך שאיפה להגביר את המודעות ולרתום את הציבור לעשייה סביבתית.
חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, תוך שמירה על זכויות מוגנות כמו: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים ועוד.
למאגר חופש המידע - נתונים סביבתיים

 

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לשמור על זכויות מוגנות ואינטרסים ראויים כגון: בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים.

החוק מפרט מי זכאי לקבל מידע, איזה סוגי מידע יש חובה או רשות למסור, פרטים בדבר תוכן המידע הנמסר, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נוהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

המשרד להגנת הסביבה מעמיד לרשות הציבור מידע רב באתר זה ובאמצעות פניה לממונה על פי החוק.

#

חופש המידע - נתונים סביבתיים

​ באתר המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או הושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה שלא ברשות היחיד. 

 
מידע זה מתפרסם באתר על פי סעיף 6א לחוק קובע כי: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, אם קיים אתה כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה: לעניין זה "מידע על איכות הסביבה".

מכוח סעיף זה התקין השר להגנת הסביבה את תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009.

 

#

מידע בפנייה לממונה על פי  חוק חופש המידע

​​לקבלת מידע בנושאים סביבתיים שאינו מתפרסם באתר המשרד, ניתן לפנות לממונה על חוק חופש המידע, בבקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע בכמה ערוצים.

 1. אמצעי התקשרות:
  1. איילת אברהם, 073-273-3349
  2. אורית טויל, 073-273-3351
  3. פקס: 02-6495892
  4. או דוא"ל: meyda@sviva.gov.il
 2. אגרות:

  בהתאם לתקנות חוק חופש המידע (אגרות, התשל"ט- 1999), הגשת בקשה לקבלת מידע כרוכה בתשלום אגרה. שימו לב לשינוי במשטר האגרות.
 3. אמצעי התשלום:
  1. שובר לתשלום בדואר שישלח לפונה על ידי הממונה על חוק חופש המידע
  2. תשלום באמצעות שרת התשלומים הממשלתי 

 

שימו לב: אין לבצע תשלום אגרה אלא לאחר קבלת דרישת תשלום מהממונה.

שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור

מידע ושירותים

האתר הילדים סבבה
07/06/2016 14:24
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות