פסולת מסוכנת
  
  
     
 
 

עוד בנושא

#
#

 פסולת מסוכנת

​הטיפול בנושא פסולת מסוכנת מבוסס על תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א-1990.
בתקנות אלה מוגדרת "פסולת" כ"חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת המנהל". "חומר מסוכן" הוא כל חומר בעל מספר או"מ, כמפורט ב"ספר הכתום". ספר זה מכיל סיווג של חומרים וקבוצות חומרים על פי הסיכון הנשקף מהם בעת שינועם.

פסולת מסוכנת, בגלל כמותה, ריכוזה, ותכונותיה הפיסיקליות או הכימיות עלולה לגרום או לתרום בצורה משמעותית לעלייה בתמותה, בתחלואה, או לכל פגיעה שהיא, חולפת או מתמשכת (בלתי הפיכה), בבריאותו של האדם או בסביבה אם אין מטפלים בה, או מאחסנים, משנעים או מטמינים אותה כראוי.

#

סילוק פסולת מסוכנת

​לפי תקנות רישוי עסקים חייב בעל מפעל לסלק כל פסולת שמקורה במפעל או מצויה בו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד היווצרותה, למפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ופסולת חומרים מסוכנים שברמת חובב.
יש להעביר את הפסולת כשהיא ארוזה ומשונעת בהתאם לתקנות משרד התחבורה לפי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 והתקנות הנגזרות ממנו.
על המפעל להחזיק ולשמור במשרדיו את החשבוניות של אתר הפסולת הרעילה. במקרה של יצרני פסולת קטנים, בו היעד הסופי הוא תחנת מעבר לפסולת מסוכנת, יש לשמור את החשבוניות של תחנת המעבר.

טיפול חלופי ואישור מנהל
טיפול אחר בפסולת מסוכנת (שאינו הטמנה), כגון מחזור ושימוש חוזר, הפחתת סיכון או נפח, חייב באישור מוקדם של ראש האגף לחומרים מסוכנים במשרד להגנת הסביבה. במקרים אלו יש לשמור את החשבוניות של המפעל המטפל.

טופס מלווה
פסולת מסוכנת הנשלחת למפעל מחזור, טיפול או תחנת מעבר (ובכללם לחברה לשרותי איכות הסביבה ברמת חובב) חייבת להיות מלווה ב"טופס מלווה" לפסולת מסוכנת. טופס זה ילווה את הפסולת ליעדה הסופי. העתק חתום יישמר בידי כל הגורמים בדרך. העתק חתום נוסף של הטופס יחזור למשלח מיעדה הסופי.

לפניכם דף הסבר המפרט את אופן מילוי הטופס. הטופס המלווה מיועד לכל סוגי הפסולת המסוכנת ולכל סוגי מפעלי הטיפול והמחזור - למעט שמן משומש.

#

הטיפול בפסולת מסוכנת

טיפול בפסולת מסוכנת ​הוא אחת המטלות החשובות ביותר של האגף לחומרים מסוכנים עקב הסיכונים החמורים לבריאות ולסביבה העלולים
לנבוע מטיפול לא נאות בפסולת זו.

אחד ההיבטים המרכזיים של נושא הפסולת המסוכנת הוא, פעילות לצורך הקמת אתר לפסולת בעלת סיכון נמוך, המיועד לפסולת אנאורגנית מסוכנת, שהסיכון היחסי ממנה נמוך. מהלך זה נעשה בעקבות החלטות ועדת התקינה לאמץ את נספחי הדירקטיבה האירופית הנוגעים לפסולת מסוכנת ובשיתוף אגף פסולת מוצקה והתעשייה.

#

יבוא ויצוא

​תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"ד-1994, מחייבות כל יצואן של פסולת מסוכנת בארץ לקבל תעודת היתר לצורך היצוא, המותנית בהסכמת הרשות המוסמכת במדינת היעד, וכן בכל מדינה המהווה תחנת מעבר לפסולת.

התקנות עודכנו, ונכנסו לתוקף בתאריך 27/6/08 בתקנות החדשות:

  1. עודכנו ההגדרות
  2. הותר יצוא לכל מטרה, ויבוא רק למטרת מחזור
  3. נדרשו ערבויות וביטוח


הליך יצוא פסולת מסוכנת, והמסמכים הניתנים על-ידי אגף חומרים מסוכנים לצורך זה, מפורטים לפניכם.

טופס ליבוא פסולת מסוכנת ניתן לקבל בפניה לאגף חומרים מסוכנים.
לפניכם רשימת פעולות מחזור וסילוק, על פי אמנת באזל והתקנות, מתורגמות לעברית, וכן רשימת הפעולות המפורטות באמנה עם תרגום.

תחנות מעבר לפסולת מסוכנת

​יצרני פסולת מסוכנת רשאים לשלוח פסולת מסוכנת באמצעות תחנת מעבר. האחריות על משלוח הפסולת מתחנת המעבר ליעדה הסופי נותרת בידי יצרן הפסולת. יצרנים המייצרים עד 5 טון פסולת מסוכנת בשנה (כלל הפסולת המסוכנות) רשאים לשלוח פסולת מסוכנת לתחנת המעבר כיעד סופי. במקרים אלו תחנת המעבר שולחת פסולת זו תחת שמה ובאחריותה - למפעל הטיפול, המחזור או ההטמנה.
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
פינוי קרקעות מזוהמות

מידע ושירותים

האתר הילדים סבבה
08/02/2015 15:19
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות