שטחים פתוחים
  
  
     
 
 

תחומי פעילות ואחריות

אגף מגוון ביולוגי, שטחים פתוחים ושמירת טבע ומורשת מופקד על:
תכנון ומדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים. 
הטמעת חשיבות השמירה על המגוון הביולוגי הקיים בישראל.
בקרה וקידום אכרזה על אתרי מורשת לאומית בישראל וייצוג המשרד בוועדת ההיגוי של פרויקט תשתיות מורשת לאומית במשרד ראש הממשלה.
להרחבה

עוד בנושא

שטחים פתוחים

/PhotoAlbum/OpenSpaces/Beit-Rimon.jpgבית רימון
להגדלה
בית רימון 
 
שטחים פתוחים הם כל השטחים הבלתי-מבונים ואלה שאין עבורם תכנית בינוי מפורטת ומאושרת. המשרד להגנת הסביבה פועל לקידום מהלכים שיאזנו בין צרכי הפיתוח והבינוי לבין שמירה על השטחים הפתוחים. ​הצורך המתמיד להסב שטחים פתוחים לצרכי פיתוח ובינוי, לצד החשיבות שבשמירה על שטחים  טבעיים הוא אחת הדילמות הסביבתיות המהותיות ביותר בימינו. התשובה לדילמה זו צריכה להתבסס על הערכת כלל המשתנים: ערכי השטחים הפתוחים, רגישותם ותפקודיהם מחד גיסא, וצרכי הפיתוח, האוכלוסייה ורווחתה מאידך גיסא.

המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם מינהל התכנון במשרד הפנים, אחראי להטמעת מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים בתכניות המתאר הארציות. גישה זו מבוססת על הליך עבודה אשר פותח בתכנית האב לישראל בשנות האלפיים "ישראל 2020", ויושם לאחר מכן בתמ"א 35 ובשורה של תכניות ברמה האזורית. בנוסף, מפתח המשרד להגנת הסביבה, יחד עם ארגוני הסביבה השונים, מתודולוגיות המאפשרות להעריך ולבחון את חשיבותם ולקבוע את ערכיותם של השטחים הפתוחים, לאור תכונותיהם והפוטנציאל הגלום בהם.

על הפרק

מאגרי מידע בנושא שטחים פתוחים

 
#

מידע ושירותים

שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות