בדיקות זיהום אוויר מכלי רכב
  
  
     
 
 
#
#

 בדיקות זיהום אוויר מכלי רכב

/PhotoAlbum/Air%20Quality/smoking_car.jpgרכב מעשן צילום: רועי זיני
להגדלה
רכב מעשן 
צילום: רועי זיני 

​פליטות מכלי רכב ממונעים הן הגורם העיקרי לזיהום האוויר בערים. החקיקה הסביבתית החדשה מחמירה בבדיקות זיהום האוויר מכלי רכב.
החל מ- 01.09.2012 נכנסו לתוקף תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב - 2012 המחמירות את הבדיקה השנתית של כלי הרכב. 
הבדיקות בצד הדרך הוחמרו החל מ- 01.09.2013, עם כניסתן לתוקף של תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב - 2012 

נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב בצד הדרך - מהדורה 2 נכנס לתוקף ב -01.06.2016.

#

איך מתבצעת בדיקת זיהום האוויר?

בדיקת זיהום אוויר מרכב בנזין
מרבית כלי הרכב בישראל מצוידים במנוע בנזין. בדרך כלל, זיהום האוויר הנפלט ממנוע בנזין אינו נראה לעין, גם כאשר הרכב אינו תקין ורמת הזיהום גבוהה. לכן יש חשיבות רבה לתחזק את הרכב נכון ולבצע בדיקות תקופתיות של רמת זיהום האוויר הנפלט מהרכב.

  1. כלי רכב בנזין עד לשנת ייצור 1994 נבדקים כאשר ההילוך משולב למצב סרק והמנוע בסיבובי סרק. בבדיקה נמדד האחוז היחסי של הפחמן החד חמצני (CO) ושל הפחמימנים (HC) מסך כל הגזים הנפלטים מצינור המפלט של הרכב
  2. כלי רכב בנזין משנת ייצור 1995 או מאוחר יותר נבדקים כאשר ההילוך משולב למצב סרק בשני תחומי סיבובי מנוע: סיבובי מנוע גבוהים וסיבובי סרק. בבדיקה נמדד האחוז היחסי של הפחמן החד חמצני (CO) מסך כל הגזים הנפלטים מצינור המפלט של הרכב. כמו כן נבדק ערך הלמבדא (λ), אשר מייצג את היחס בין האוויר לדלק


בדיקת זיהום אוויר מרכב דיזל
כלי רכב בעלי מנוע דיזל מתאפיינים בפליטה מוגברת של תחמוצות החנקן ושל החלקיקים הנשימים. הפליטה ממנוע דיזל הוגדרה בשנת 2012 על ידי ארגון הבריאות העולמי כגורם מסרטן ודאי לבני אדם. כאשר רכב דיזל אינו תקין, הוא פולט לרוב עשן שחור וסמיך, הנראה לעין. פליטה זו אסורה על פי החוק, ובעלי רכב דיזל נדרשים להקפיד על אופן הטיפול ותחזוקת הרכב על מנת למנוע פליטה מתמשכת של עשן שחור זה. בבדיקת זיהום האוויר מרכב דיזל נמדדת רמת בליעת האור של העשן הנפלט מצינור הפליטה של הרכב, כאשר תיבת ההילוכים משולבת בהילוך סרק ודוושת התאוצה לחוצה במלואה.

הבדיקות לרכבי דיזל ובנזין בישראל מתבצעות בהתאם להוראות הדירקטיבה האירופית ולפי הנחיות יצרני הרכב. ערך הסף לבדיקה הוא הערך שקבע יצרן הרכב לדגם הרכב הנבדק. לכן, כישלון בבדיקה מצביע גם על אי תקינות הרכב לפי הגדרות יצרן הרכב. חשוב לציין כי ערך הסף לבדיקה נקבע בהתאם לסטנדרטים אשר היו נהוגים בתקופת ייצור הרכב. דהיינו, לכלי רכב ישנים יותר מותרת רמת פליטה גבוהה יותר. ערך הסף שקבע יצרן הרכב יופיע בתעודת הבדיקה שמתקבלת ממכון הרישוי. תעודה זו תוצמד לרישיון הרכב.

#

בדיקת זיהום האוויר בטסט השנתי

חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008 קובע כי אין לחדש את רישיון הרכב אלא אם הוא עומד בהוראות החוק ועובר בהצלחה בדיקת פליטת זיהום האוויר מהרכב. הבדיקה מתבצעת כחלק מהליך הרישוי השנתי ("הטסט"). העקרונות לביצוע הבדיקה ובכלל זה סוג הבדיקה וערכי הסף לבדיקת כלי הרכב השונים נקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה בתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב - 2012. בהתאם לתקנות האלה, כל כלי הרכב הממונעים הנעים בכבישים (למעט אופנוע וטרקטורון) מחויבים לבצע בדיקות זיהום אוויר תקופתיות, שתפקידן להבטיח כי הרכב נמצא במצב תקין ורמת זיהום האוויר הנפלטת עומדת בהוראות החוק.

ההוראות הטכניות לביצוע בדיקת זיהום האוויר בטסט השנתי מפורטות בנוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב במכוני הרישוי.

 
ערכי סף המותרים לפליטת זיהום אוויר
 
ביוני 2015 פרסם המשרד להגנת הסביבה הודעה על הפקדת רשימת ערכי סף מותרים לפליטות זיהום אוויר, אופן עדכון הרשימה ודרכי העיון בה, לפי תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) התשע"ב 2012. רשימת הערכים מופקדת לעיון הציבור בלשכה הראשית של המשרד להגנת הסביבה, באמצעות נקודת גישה מקוונת.
מדובר ברשימת ערכי הסף המותרים לפליטת זיהום אוויר לפי דגם רכב ודגם מנוע. זיהום האוויר נבדק מכלל כלי הרכב בארץ במסגרת מבחן הרישוי השנתי. אם הרכב פולט יותר זיהום מהמותר לפי רשימת הערכים אז רישיונו לא מחודש עד לתיקון הליקוי.
#

בדיקת זיהום האוויר בצד הדרך

הבדיקה בתהליך הרישוי אינה מבטיחה כי הרכב יהיה תקין למשך שנה שלמה (עד למועד בדיקת הרישוי הבאה). לכן, יש צורך באמצעי אכיפה משלים לבדיקה מדגמית בצד הדרך של תקינות כלי הרכב. לצורך זה המשרד להגנת הסביבה מפעיל חמש ניידות, אשר תפקידן לאכוף את תקני הפליטה מכלי רכב בצד הדרך. ניידת נוספת פועלת בעיר הבירה במשותף עם עיריית ירושלים.
 
ניידות אלה בודקות בממוצע 30,000 כלי רכב מדי שנה, מרביתם רכבי דיזל. כ- 10% מכלי הרכב נכשלים בבדיקה. בדיקת זיהום האוויר בצד הדרך מתבצעת באותה השיטה שבה מבוצעת בדיקת זיהום האוויר בהליך הרישוי.

כלי רכב מזהמים הנתפסים בצד הדרך נקנסים או נשלחים לתיקון. הפעילות בצד הדרך מגבירה את המודעות לזיהום האוויר בקרב הנהגים ומעוררת אותם להקפיד על תקינות רכבם באמצעות תחזוקה מונעת נכונה.

שימו לב: פורסם נוהל בדיקת זיהום אוויר מרכב בצד הדרך לפי תקנה 4 לתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב 2012, מהדורה מס' 2, בתוקף החל מיום 01.06.2016.

#

תשובות לשאלות נפוצות

  • פתחנכשלתי בבדיקת פתע בצד הדרך – מה עליי לעשות?
  • פתחאיך ניתן לעבור בהצלחה את בדיקת זיהום האוויר?
  • פתחהאם יש צורך להשתמש בתוספים כדי לעבור את מבחן זיהום האוויר?
  • פתחאיך אוכל לדעת מהם ערכי הסף שקבע יצרן הרכב שלי לצורך בדיקת זיהום האוויר?
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
אוויר

מידע ושירותים

אתר הילדים סבבה
25/05/2016 14:19
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות