חוק שמירת הניקיון
  
  
     
 
 

עוד בנושא

#
#

 חוק שמירת הניקיון

​חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984 ותקנות שמירת הניקיון (היטל שמירת הניקיון), התשמ"ז - 1987 קבעו את חובתם של יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות לתשלום היטל בשיעור של 0.25% מסך כל המכירות של מכלים למשקאות.

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד - 1984 ותקנות שמירת הניקיון (היטל שמירת הניקיון), התשמ"ז - 1987 קבעו את חובתם של יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות לתשלום היטל בשיעור של 0.25% מסך כל המכירות של מכלים למשקאות.

ההיטל אינו חל על מכלי משקה עליהם חל חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט - 1999. ההיטל ישולם לקרן לשמירת הניקיון באמצעות חשב המשרד באופן שתקבע הנהלת הקרן לשמירת הניקיון.

יצרן
ישלם לקרן לשמירת הניקיון את סכום ההיטל עד ה- 15 בכל חודש עבור החודש הקודם.

יבואן
ישלם את סכום ההיטל בעת היבוא ויציג אישור בדבר התשלום בפני פקיד המכס.

על היטל שלא שולם במועד יתווספו הפרשי הצמדה וריבית (חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961) עד למועד תשלומו. במקביל לביצוע התשלום יעביר המשלם דיווח למרכזת הכנסות הקרן לשמירת הניקיון על פי הנוהל שקבעה הנהלת הקרן.

הנוהל קבע, בין היתר, את אופן העברת הדיווח, טופס הדיווח ואת אופן התשלום. לשאלות בנושא היטל שמירת הניקיון, הדיווחים והתשלומים הנדרשים מכוחו אפשר לפנות לדוא"ל: hnikayon@sviva.gov.il או ליחידת הכנסות המשרד להגנת הסביבה טלפון 02-6553915.

שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
חקיקה

מידע ושירותים

18/08/2013 10:18
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות