חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור
  
  
     
 
 

 
#
#

 חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור

​אחת הבעיות הסביבתיות עמן מתמודדת ישראל היא כמויות הפסולת ונפחיה האדירים שהחברה הישראלית מייצרת. לצורך קידום נושא הטיפול בפסולת מוצקה פורסם בשנת 1993 חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור התשנ"ג - 1993. מכוח זה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להתקין תקנות וצווים, לרבות תקנות הקובעות יעדי מחזור. תחת תקנות אלה רשויות מקומיות תפעלנה להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלהן לסילוק על ידי פינוי למחזור של חלק ממנה.
​בעיית הפסולת בישראל מחמירה עם גידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים. העלייה בכמות הפסולת במדינת ישראל היא כ-5% בשנה. כיום נמנית מדינת ישראל על המדינות הצפופות בעולם (כ-630 נפש/ קמ"ר מקו באר שבע צפונה) והתחזית היא מעל ל- 800 נפש/קמ"ר בשנת 2020.

זמינות אתרי ההטמנה פוחתת עקב מחסור באתרים מתאימים בשל הרגישות ההידרולוגית והתנגדויות התושבים. אתרים שכבר מתוכננים ימצו את קיבולתם בתוך 10-15 שנים. הקושי באיתור קרקעות לאתרי פסולת יביא בהכרח לעליה במחירי ההטמנה כפי שקרה במדינות רבות בעולם.

תחזית זו מחייבת צמצום כמות הפסולת הנוצרת במקור, שימוש חוזר, הרחבת המחזור וקידום הפקת אנרגיה מפסולת - טיפול משולב בפסולת. גישת הטיפול המשולב הכוללת את כל כיווני הטיפול הללו, מנסה להגיע לאופטימיזציה של ההיבטים השונים (הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים) תוך שאיפה לצמצם את כמות הפסולת המיועדת לסילוק.

לצורך קידום נושא הטיפול בפסולת מוצקה פורסם בשנת 1993 חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור התשנ"ג - 1993. מכוח זה הוטל על המשרד להגנת הסביבה להתקין תקנות וצווים, לרבות תקנות הקובעות יעדי מחזור. תחת תקנות אלה רשויות מקומיות תפעלנה להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלהן לסילוק על ידי פינוי למחזור של חלק ממנה. במרץ 1998 ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת אישרה בשנית את תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור (חובת פינוי פסולת למחזור), התשנ"ח - 1998. על פי תקנות אלה על רשויות מקומיות לפעול להפחתת הפסולת המיוצרת בתחומן והמועברת להטמנה.
שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
פסולת

מידע ושירותים

30/06/2013 11:03
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות