פסולת צמיגים
  
  
     
 
 
#
#

 פסולת צמיגים

/PhotoAlbum/Waste/tyres_waste.jpgפסולת צמיגים צילום: אגף פסולת מוצקה
להגדלה
פסולת צמיגים 
צילום: אגף פסולת מוצקה 

​החל ב- 1 ביולי 2012 ממוחזרים 85% מהצמיגים המשומשים, לעומת 50% שמוחזרו עד כה, על פי הוראות החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז - 2007. החוק במלואו ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2013, כאשר יחול איסור מוחלט להטמין צמיגים שלמים, חתוכים או גרוסים באתר לסילוק פסולת או בכל מקום אחר. תהיה חובה למחזר 85% מהצמיגים, ו 15% הנותרים יועברו לשימוש חוזר בלבד. חובתם של יצרנים ויבואנים של הצמיגים, לרבות יצרני רכב מנועי, לסלק ולמחזר צמיגים משומשים בשיעורים המוגדרים בסעיף 3 בחוק, מסך משקלם של כל הצמיגים ששווקו בישראל באותה שנה.

#

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

המשרד להגנת הסביבה קבע את הסדרת הטיפול בצמיגים המשומשים כאחד מהיעדים הראשיים בתחום הטיפול בפסולת מוצקה. קביעה זו היא חלק מתהליך שנועד להביא לצמצום הטמנת הפסולת ולפיתוח תחום המחזור. בשנים האחרונות פועל המשרד להגנת הסביבה להסדרה של סילוק ומחזור צמיגים משומשים. הליך ההסדרה כלל מיפוי, רישוי, פיקוח ואכיפה על יצרני ועל יבואני הצמיגים וכן על יבואני רכב.

החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007 נועד להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על הסביבה ומניעת מפגעים, ובכלל זה שריפה בלתי מבוקרת וצמצום הטמנתם של צמיגים באתרי פסולת.

מטרות החוק

 1. להטיל את האחריות לאיסוף הצמיגים ולהעברתם למיחזור על יצרני ועל יבואני צמיגים וכן על יבואני רכב
 2. להסדיר את נושא הטיפול בצמיגים משומשים - סילוקם ומיחזורם
 3. למנוע השלכת צמיגים משומשים באופן לא מוסדר - בצדי הדרכים, בשטחים הפתוחים ובכל מקום בו הם מושלכים ויוצרים מפגעים סביבתיים ותברואיים
 4. למנוע הטמנתם באתרי הפסולת בו הם תופסים נפח רב ויוצרים בעיה תפעולית, ובנוסף לנצל חומר גלם בעל פוטנציאל למיחזור


שלבי יישום החוק

 1. החל מיום 1 ביולי 2013, יחול איסור מוחלט על הטמנת צמיגים שלמים, חתוכים או גרוסים באתר לסילוק פסולת או בכל מקום אחר
 2. מיחזור של 85% לפחות בכל שנה – החל ביום י"א בתמוז התשע"ב (1 ביולי 2012)
 3. מיחזור של 50% לפחות וסילוק של עד 35% בכל שנה – עד יום י' בתמוז התשע"ב (30 ביוני 2012)
 4.  סילוק או מיחזור של 70% לפחות בכל שנה – עד יום כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011)
 5. סילוק או מיחזור של 50% לפחות בכל שנה – עד יום ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009)
#

מי אחראי על סילוקם של הצמיגים?

​החוק קובע כי יצרני הצמיגים ויבואני הצמיגים יהיו אחראים לאסוף את הצמיגים לאחר גמר השימוש בהם ולהעבירם למיחזור. אחריות זו באה לידי ביטוי ביעדי סילוק ומיחזור של צמיגים משומשים. ייבוא או ייצוא של צמיגים משומשים אשר עברו דחיסה (כבישה) מיחזור או סילוק אינו מוכר לצורך עמידה ביעדים לפי סעיף 3 בחוק.

לאחר תקופת ההתארגנות בה יותר גם סילוק צמיגים לאתרי פסולת, יחויבו יצרני הצמיגים ויבואני הצמיגים למחזר את כל הצמיגים שאספו (במהלך הדרגתי של 7 שנים).

החוק חל גם על חברות התחבורה הגדולות, כגון אגד ודן, ועל ארגונים ממשלתיים, כמו משרד הביטחון, שברשותם מאות אלפי צמיגים משומשים, ומחייב אותם להעביר צמיגים למיחזור.

בנוסף, מטיל החוק אחריות על בעלי עסקים לממכר ולתיקון צמיגים לאחסן צמיגים, בצורה שתמנע הצטברות מים ומפגעים סביבתיים. החוק גם מחייב אותם לפנות את הצמיגים באופן סדיר אל יבואני ואל יצרני הצמיגים, כך שלא ייווצרו מאגרי צמיגים גדולים.

משרד התעשייה והמסחר, באמצעות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959, סייע בהקמת שני מפעלים ייעודיים למיחזור צמיגים במהלך השנים האחרונות. במסגרת זו הוקמו מפעל טיירק באזור התעשייה שח"ק ומפעל ת.מ.צ באזור התעשייה עמק שרה בבאר שבע.
#

דיווח שנתי  של יצרני ויבואני הצמיגים

סעיף 6 לחוק קובע כי הדיווח הוא שנתי, כאשר מועד הדיווח הוא החל מהיום הראשון לחודש יולי ולא יאוחר משישים יום מתאריך זה.

 • הדיווחים יתקבלו רק על גבי טופס הדו"ח השנתי, בהתאם לסעיף 6 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז - 2007.
  מלאו את הטופס רק באזורים המיועדים לכך, קרי בסימונים האפורים שעל גבי הטופס.
 • את הדיווחים יש להעביר לאגף לטיפול בפסולת מוצקה באחת הדרכים הבאות:
 1. באמצעות דואר - המשרד להגנת הסביבה, האגף לטיפול בפסולת מוצקה, כנפי נשרים 5, ת.ד. 34033, ירושלים 95464
 2. באמצעות פקס - 02-6553817 . אם הטופס הועבר בפקס, יש לשמור את המקור

 

#

סכנה לאדם ולסביבה

​בישראל, יוצאים משימוש מדי שנה כשלושה מיליון צמיגים המושלכים בניגוד לחוק ומזהמים את השטחים הפתוחים ואת מקורות המים. פסולת הצמיגים מהווה בעיה סביבתית בעיקר בשל נפחם הרב ורגישותם לדליקות. אורך חייו של הגומי, ממנו עשוי רוב הצמיג יכול להגיע למאות ואלפי שנים.

בפסולת הצמיגים טמונות מספר סכנות

 1. במגע עם חומרים חומציים מופרשות מהצמיגים מתכות הנספגות בקרקע ויכולות לזהם את מי התהום
 2. שרפת מערומי צמיגים פולטת חומרים מזהמים לאוויר, תוצרי השרפה נשארים בקרקע ופוגעים בחי ובצומח
 3. מערומי צמיגים מהווים אתר קינון למזיקים ולחרקים המנצלים את המים הנאגרים בתוך הצמיג 

פתרונות סביבתיים לטיפול בפסולת צמיגים

במדינות רבות בעולם קיימת תעשיית מיחזור צמיגים. תוצרי המיחזור המקובלים הם ייצור אבקת גומי לתעשיית הגומי, ייצור מרצפות גומי לגני משחקים. שימוש בצמיגים כתחליפי דלק ואף הוספת צמיגים גרוסים לאספלט לסלילת כבישים שקטים.

מיחזור הצמיגים עדיף על פני הטמנתם הן מבחינת החיסכון בגומי טבעי כחומר גלם והן מבחינת החיסכון בנפח המשמש להטמנה באתרי פסולת שנמצא במחסור בישראל. מסיבה זו, החוק אוסר על הטמנת צמיגים לאחר תקופת התארגנות.

היתרים לפינוי צמיגים משומשים

 

​שם החברה תאריך מתן ההיתר​ תאריך פקיעת תוקף ההיתר​
חברת E&J המרכז למיחזור צמיגים בע"מ​ 1/07/2012​ 30/06/2013​
 

 

שלח להדפסה
שלח להדפסה
שתף\שמור
סוגי פסולת

מידע ושירותים

03/04/2014 10:47
 
 
שמורות, המשרד להגנת הסביבה, מדינת ישראל 2012
Cכל הזכויות